O firme AREKO s.r.o.

AREKO, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 1994.

Naša spoločnosť sa zameriava na tri hlavné piliere svojej činnosti: 

  • Meracia technika a snímače,

  • Robotika a priemyselná automatizácia,

  • Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií.

 

V oblasti meracej techniky spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci celej Slovenskej republiky. 

V oblasti protikoróznej ochrany, robotiky a priemyselnej automatizácie spoločnosť pôsobí okrem Slovenska aj na území Českej republiky, so zámerom rozšírenia činnosti aj do ďalších krajín EU.

Sídlo

Zameranie:

Od svojho vzniku spoločnosť ponúka svojim zákazníkom služby v oblasti merania a regulácie,  so zameraním najmä na priemysel, výskumné centrá, laboratóriá a univerzity. 

Služby zahŕňajú dodávky meracej techniky, odborné poradenstvo, návrhy riešení a ich realizácia na kľúč podľa požiadaviek zákazníka, servis meracích zariadení, školiace aktivity, ako aj akreditované kalibrácie meracích prístrojov a snímačov. Firma má výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu meracej a regulačnej techniky firmy Ahlborn AMR, známe pod značkou ALMEMO

 

 

Zasadačka

Od roku 1996 ponúkame služby v oblasti protikoróznej ochrany kovových potrubí a konštrukcií uložených v zemi, ktoré sú zamerané najmä na plynárenský a petrochemický priemysel. Realizujeme protikoróznu ochranu, kde poskztujeme širokú škálu ekologických viskózno-elastických riešení ochrany Vášho majetku pred koróziou a prienikom vody, teplom zmraštiteľnými manžetami produktami STOPAQ ako aj striekanie dvojkomponentných tekutých polyuretánových izolácií PROTEGOL. Tento sortiment je doplnený aj o špeciálne stavebné materiály pre extrémne zaťažované povrchy napríklad vo výrobných halách, logistických centrách alebo na letiskách . Služby v oblasti poradenstva ako aj výkonu protikoróznych izolačných prác sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít firmy.

 

Aktivity spoločnosti zamerané na služby v oblasti robotiky a priemyselnej automatizácie sú založené na viac ako 20 ročnej skúsenosti v tejto oblasti.

 

Základnou filozofiou firmy je realizovať služby, ktorých cieľom je spokojný zákazník. Tomu je podriadená i organizácia firmy, personálne obsadenie, technologické vybavenie, výber vstupných materiálov a úroveň služieb zákazníkom certifikované systémom riadenia kvality podľa ISO 9001:2015 a systémom enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015.

Vinobranie

 

Company profile in English:

AREKO Ltd, was founded in 1994.

Our company focuses on three main pillars of its activity:
  • Measuring technology and sensors,
  • Robotics and industrial automation,
  • Anti-corrosion protection of steel structures.
 
In the field of measuring technology, the company provides its services on the Slovakia market.
In the field of anti-corrosion protection, robotics and industrial automation, the company operates not only in Slovakia but also in the Czech Republic, with the intention of expanding its activities to other EU countries.
 

Company focus:

 
The company offering to our customers services in the field of measurement and controll, focusing mainly on industry, research centers, laboratories and universities.
 
Services include supplies of measuring equipment, expert advice, solutions proposals and turnkey implementation according to customer requirements, service of measuring equipment, training activities, as well as accredited calibration of measuring devices and sensors. The company has the exclusive representation of the German manufacturer of measuring and regulation technology company Ahlborn AMR, known under the ALMEMO brand.
 
Since 1996, we have been offering services in the field of anti-corrosion protection of metal pipes and structures buried in the ground, which are mainly focused on the gas and petrochemical industries. We carry out anti-corrosion protection, where we provide a wide range of ecological visco-elastic solutions to protect your property against corrosion and water penetration, heat-shrink sleeves with STOPAQ products, as well as spraying two-component liquid polyurethane isolation PROTEGOL. Consulting services as well as the performance of anti-corrosion isolation work are an integral part of the company's business activities.
 
The company's activities focused on services in the field of robotics and industrial automation are based on more than 20 years of experience in this field.
 
The basic philosophy of the company is to provide services aimed at a satisfied customer. The organization of the company, staffing, technological equipment, selection of input materials and the level of customer service certified by the quality management system according to ISO 9001:2015 and the environmental management system according to ISO 14001:2015 are subordinate to this.

 

 

Kde nás nájdete: