Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk
Nachádzate sa tu: areko.sk / Produkty / Akreditované kalibračné laboratórium / Politika kvality

Politika kvality

Politika kvality bola preskúmaná a definovaná podľa normy EN ISO / IEC 17025: 2017

1.Všeobecne

1.1.Laboratórium Metrologia Holding a všetci jeho pracovníci sú si vedomí, že spokojnosť našich zákazníkov závisí od včasných, presných a nestranne poskytovaných služieb. Poskytovanie takýchto služieb predstavuje záväzok laboratória voči jeho zákazníkom. Systém riadenia kvality laboratória je založený na norme EN ISO / IEC 17025:2017. Politiky a postupy implementované v rámci systému riadenia kvality sú popísané v príručke kvality a v ostatných súvisiacich dokumentoch.

 

2.Cieľ

2.1.Cieľom činnosti laboratória je trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov, s ohľadom na požiadavky vyplývajúce zo špecifík každého konkrétneho zákazníka, založené na vysokej úrovni znalostí a skúseností pracovníkov laboratória a udržiavaní ich vysokej vzdelanostnej úrovne. Cieľom je tiež neustále zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb, systému kvality a zlepšovanie schopnosti pohotovo reagovať na meniace sa prostredie.

 

3.Rozsah

3.1.Pravidlá uvedené v tejto politike kvality platia pre celý systém riadenia kvality podľa ISO 17025 a pre všetky laboratórne činnosti. V našej spoločnosti METROLOGIA HOLDING, s.r.o. sme zaviedli, s cieľom neustáleho udržiavania a zvyšovania kvality, manažérsky systém podľa normy ISO 17025, ktorým sa zaväzujeme sústavne zlepšovať svoju činnosť. Riadením a monitorovaním kľúčových procesov spoločnosť zabezpečuje, že naše služby si udržujú stabilne vysokú kvalitu, ktorú naši zákazníci očakávajú. Sústreďujeme svoje úsilie najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu našich služieb.

 

4.Politika kvality

4.1.Laboratórium Metrologia Holding sa zaväzuje poskytovať svojim zákazníkom profesionálne a vysoko kvalitné služby.

4.2.S cieľom splniť tento záväzok, spoločnosť Metrologia Holding vytvorila, udržiava a neustále zlepšuje systém riadenia kvality podľa požiadaviek najnovšej revízie normy EN ISO / IEC 17025:2017 a podľa požiadaviek akreditačného orgánu.

4.3.Cieľom systému manažérstva je definovať štandardný prístup, ktorý zabezpečí najvyššiu kvalitu služieb pre našich zákazníkov, a tak budovať dôveru zákazníkov v platnosť výsledkov, ktoré ponúka naše laboratórium. Systém riadenia kvality laboratória je navrhnutý tak, aby zabezpečoval kontinuitu aj napriek prípadným zmenám personálu alebo manažmentu. Príručka kvality a súvisiace postupy slúžia ako komunikačný, ako aj vzdelávací nástroj pre nových pracovníkov.

4.4.Všetci pracovníci laboratória sú kompetentní na vykonávanie príslušných laboratórnych činností a sú zaviazaní svoju prácu vykonávať nestranne.

4.5.Všetci pracovníci laboratória spĺňajú požiadavky systému riadenia kvality podľa EN ISO / IEC 17025:2017, čo zaručuje úspešné plnenie požiadaviek našich zákazníkov a požiadaviek akreditačného orgánu. Všetci pracovníci laboratória, vykonávajúci laboratórne činnosti sú oboznámení s požiadavkami normy EN ISO / IEC 17025: 2017, požiadavkami zákazníkov, príručkou kvality, ako aj inými postupmi a pracovnými inštrukciami, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich práce.

4.6.Všetky skúšobné a/alebo kalibračné činnosti sa vykonávajú v súlade so systémom riadenia kvality laboratória, ktorý je vypracovaný podľa EN ISO / IEC 17025: 2017, špecifikovanými metódami a v súlade s požiadavkami našich zákazníkov. Náš štandard služieb spĺňa očakávania našich zákazníkov, že im budú poskytnuté presné, opakovateľné a nestranné výsledky.

4.7.Manažment laboratória sa zaväzuje dodržiavať požiadavky normy EN ISO / IEC 17025:2017 a požiadavky akreditačného orgánu.  Manažment laboratória sa taktiež zaväzuje priebežne posudzovať a podľa potreby zlepšovať efektívnosť tohto systému riadenia kvality. Manažment laboratória vyhlasuje, že je garantom udržania integrity a ucelenosti systému manažérstva kvality, a to tak pri posudzovaní SU, pri plánovaní a zavádzaní zmien SU, ako aj pri plánovaní a zavádzaní navrhnutých opatrení na zlepšenie.

4.8.Plnenie záväzku manažmentu sa prejavuje prostredníctvom neustálej účasti na činnostiach, ktoré hodnotia a zaručujú integritu systému riadenia kvality, ako aj prostredníctvom poskytovania primeraných zdrojov na činnosť a rozvoj laboratória. Dôkazom o plnení tohto záväzku sú záznamy z preskúmania manažmentom, záznamy o prijatých preventívnych alebo nápravných opatreniach a venovanie pozornosti spätnej väzbe od zákazníkov.

4.9.Laboratórium METROLOGIA HOLDING sa zaväzuje:

•  neustále udržiavať a zlepšovať efektívnosť systému manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 17025;

•  vykonávať služby kalibrácií pracovných etalónov a TS v rámci oznámeného rozsahu služieb аle taktiež zavádzať nové alebo inovované metódy meraní a kalibrácií

•  zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb;

•  udržiavať a zlepšovať pozíciu spoločnosti na slovenskom a medzinárodnom trhu medzi spoločnosťami dodávajúcimi (poskytujúcimi) rovnaký, či podobný druh služby,

•  s významnými odberateľmi a dodávateľmi udržiavať partnerské, vzájomné prospešné a dlhodobé vzťahy;

•  trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu pracovníkov v oblasti profesionálnej a v oblasti kvality poskytovaných služieb;

•  vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy systému manažérstva kvality;

•  komunikovať so štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňať si skúsenosti;

•  dodržiavať predpisy v oblasti kvality, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou a k požiadavkám zainteresovaných strán v uvedených oblastiach,

•  vyhodnocovať riziká a aplikovať preventívne opatrenia, ktorými sa eliminuje nespokojnosť zákazníkov, možnosť vzniku nezhôd a škôd;

•  aktívne komunikovať o názoroch s ostatnými pracovníkmi, so zákazníkmi a s inými zainteresovanými stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality.

 

5.Odchýlky od systému riadenia kvality

5.1.Aj keď sa všetci pracovníci a manažment laboratória Metrologia Holding zaväzujú pracovať podľa požiadaviek systému riadenia kvality a robiť primerané opatrenia s cieľom zabrániť alebo minimalizovať odchýlky od systému riadenia, postupov, metód a požiadaviek zákazníkov, je možné, že sa takéto odchýlky napriek tomu vyskytnú. Preto je našou zásadou, aby každá odchýlka bola dôsledne zdokumentovaná a včas oznámená príslušným zainteresovaným stranám.

5.2.V prípade výskytu odchýlky, je povinnosťou každého pracovníka laboratória takúto skutočnosť oznámiť s cieľom, aby bola prešetrená príčina odchýlky. Následne je dôležité prijať príslušné nápravné alebo preventívne opatrenia, s cieľom zabrániť opakovaniu odchýlky v budúcnosti.  O všetkých prijatých opatreniach sa vedú príslušné záznamy.

6.Záver

6.1.Táto politika kvality bola preskúmaná a definovaná tak, aby zodpovedala požiadavkám normy EN ISO / IEC 17025: 2017, akreditačného orgánu laboratória a požiadavkám systému riadenia laboratória. Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti METROLOGIA HOLDING. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovať všestrannú podporu a zabezpečovať pracovníkom vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.

6.2.Politika kvality je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci pracovníci.

 

Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.