Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk
Nachádzate sa tu: areko.sk / Produkty / Akreditované kalibračné laboratórium / Deklarácia nezávislosti

Deklarácia nezávislosti

Deklarácia bola preskúmaná a definovaná podľa normy EN ISO / IEC 17025: 2017

1.      Všeobecne

1.1.    Laboratórium Metrologia Holding a všetci jeho pracovníci sú si vedomí, že spokojnosť našich zákazníkov závisí od včasných, presných a nestranne poskytovaných služieb. Poskytovanie takýchto služieb predstavuje záväzok laboratória voči jeho zákazníkom. Systém riadenia kvality laboratória je založený na norme EN ISO / IEC 17025:2017. Politiky a postupy implementované v rámci systému riadenia kvality sú popísané v príručke kvality a v ostatných súvisiacich dokumentoch.

 

2.      Cieľ

2.1.    Cieľom tejto politiky je poskytnúť zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám dôkaz o  nezávislosti  a nestrannosti laboratória od ostatných štrukturálnych jednotiek spoločnosti Metrologia Holding ako aj od možných vplyvov tretích strán na činnosť laboratória.

 

3.      Rozsah

3.1.    Pravidlá uvedené v tejto politike kvality platia pre celý systém riadenia kvality podľa ISO 17025 a pre všetky laboratórne činnosti.

 

4.      Deklarácia nezávislosti

4.1.    Skúšobné a kalibračné laboratórium Metrologia Holding je samostatná organizačná jednotka v rámci spoločnosti METROLOGIA HOLDING LTD, ktorá je priamo podriadená konateľom spoločnosti.

4.2.    Vedenie spoločnosti prehlasuje, že laboratórium je nezávislé od ostatných štruktúrnych jednotiek spoločnosti, aby sa zabránilo možným prípadom konfliktu záujmov. Pracovníci laboratória sa nezúčastňujú na činnostiach v iných štruktúrnych jednotkách spoločnosti, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo súvisieť s činnosťou laboratória.

4.3.    Laboratórium nepripúšťa vykonávanie činností, ktoré by ho mohli diskreditovať.

4.4.    Vedenie spoločnosti prehlasuje, že bude poskytovať potrebné administratívne, finančné a ďalšie zdroje pre prevádzku laboratória. Nemožno uplatniť žiadne interné a/alebo externé obchodné, finančné alebo iné tlaky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu práce, objektivitu, nestrannosť a neistoty výsledkov skúšok a/alebo kalibrácií.  Odmeny pracovníkov laboratória za prácu sú nezávislé od množstva vykonaných skúšok a/alebo kalibrácií.

4.5.    Vedenie spoločnosti poskytuje materiálne, finančné, ľudské a iné zdroje potrebné na vykonávanie činností laboratória, priestory, zariadenia, spotrebný materiál, teplo a energie, elektrinu, administratívne, ekonomické a právne služby, a tiež poskytuje finančné prostriedky na obstarávanie a údržbu technických meracích a testovacích zariadení.

4.6.    Vedenie spoločnosti dáva pracovníkom laboratória príležitosti na neustále zvyšovanie kvalifikácie a kompetencií, a to prostredníctvom rôznych školení. Snaží sa aj o motiváciu pracovníkov, prostredníctvom rôznych sociálnych výhod, ktoré sú poskytované všetkým pracovníkom v rámci štruktúry spoločnosti Metrologia Holding, Ltd .

4.7.    Vedenie spoločnosti deklaruje, že v laboratóriu je zavedený a priebežne aktualizovaný systém riadenia kvality tak, aby vyhovoval neustále sa meniacim podmienkam a požiadavkám trhu a ekonomiky. Pozornosť vedenia laboratória je zameraná na sledovanie zmien v legislatívnych požiadavkách, zavádzanie nových technológií, zavádzanie európskych a medzinárodných noriem a štandardov, pružné reagovanie na potreby trhu, ochranu životného prostredia, bezpečnosť pri práci.

4.8.    V záujme implementácie politiky kvality, vedenie spoločnosti sleduje plnenie pridelených úloh a dosahovanie stanovených cieľov. V záujme efektívnej kontroly účinnosti a dodržiavania požiadaviek stanovených v systéme kvality vedenie spoločnosti v spolupráci s vedúcim laboratória organizuje minimálne raz ročne preskúmanie systému riadenia kvality manažmentom, v rámci ktorého vedúci laboratória podáva správu o činnosti laboratória.  

 

5.      Záver

Táto deklarácia bola preskúmaná a definovaná tak, aby zodpovedala požiadavkám normy EN ISO / IEC 17025: 2017, akreditačného orgánu laboratória a požiadavkám systému riadenia laboratória. Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti METROLOGIA HOLDING.

Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.